Imporowanie plików w formacie "GIFT"

p>Format GIFT jest najbardziej wszechstronnym formatem. Został zaprojektowany jako prosta metoda dla nauczycieli tworzacych pytania jako plik tekstowy. GIFT obsługuje pytania Wielokrotnego wyboru, Prawda-Fałsz, Krótkie odpowiedzi, Dopasuj odpowiedź, Numeryczne jak i zadania typu "wstaw brakujące słowo".

Kilka typów pytań może być użyytych w jednym pliku tekstowym. Ponadto format ten zezwala na umieszczanie komentarzy, nazw pytań, informacji zwrotnych i ważenie ocen.

Kodowanie tekstu musi być identyczne z ustawieniami Moodle. Przykładowy plik z pytanamia znajdziesz tutaj: gift/examples.txt.

Należy umieszczać pustą linię (podwójna interlinia) pomiędzy każdym pytaniem. Można również zapisać każdą odpowiedź w osobnej linii i nawet zastosować wcięcie. Przykład:

CzasNaE-Biznes to {
	~codzienna gazeta 
	~książka
	=serwis www
} o marketingu i biznesie.

CzasNaE-Biznes to? {
	=serwis www 
	=e-zin
}

TYPY PYTAŃ

Wielokrotnego wyboru:

W przypadku pytań Wielokrotnego wyboru odpowiedzi błędne poprzedzamy tyldą (~) a poprawne znakiem równości (=).

CzasNaE-Biznes to?{~codzienna gazeta ~książka =serwis www i e-zin}

Brakujące słowo:

Format ten automatycznie wstawia "miejsce na słowo" _____ w środku zdania. Aby stworzyć tego typu pytanie, wstaw odpowiedzi w miejsce, gdzie ma brakować słowa. Wstawienie odpowiedzi za ostatnim znakiem interpunkcyjnym nie działa w tym przypadku.

CzasNaE-Biznes to {~codzienna gazeta ~książka =serwis www} o marketingu i biznesie.

Wszystkie typy pytań mogą być zapisane w formacie "Brakujące słowo"

Krótka odpowiedź:

Wszystkie odpowiedzi w tym typie pytania są poprzedzone znakiem równości (=). Czyli wszystkie odpowiedzi są poprawne. Żadna z odpowiedzi nie może zaiwerać tyldy (~)

CzasNaE-Biznes to?{=serwis www =e-zin}

Dla plus dwa równa się {=cztery =4}.

Jeśli jest tylko jedna poprawna, krótka odpowiedź, może być zapisana bez znaku równości (=) o ile nie można jej pomylić z pytaniem typu Prawda-Fałsz.

Prawda-Fałsz:

W tym typie pytamy czy dane stwierdzenie jest prawdą czy fałszem. Odpowiedź musi być zapisana jako {TRUE} czyli prawda lub {FALSE}, czyli fałsz. Alternatywnie można użyć odpowiednio {T} lub {F}.

CzasNaE-Biznes to codzienna gazeta.{FALSE}

CzasNaE-Biznes to serwis www.{T}

Pasujące odpowiedzi:

Pasujące pary zaczynają się od znaku równosci (=) i są oddzielone znakiem "->". W pytaniu muszą znaleźć się przynajmniej trzy pasujące pary.

Matching Question. {
 =subquestion1 -> subanswer1
 =subquestion2 -> subanswer2
 =subquestion3 -> subanswer3
}
   
Dopasuj stolice do państw. {
 =Kanada -> Ottawa
 =Włochy -> Rrzym
 =Japonia -> Tokio
 =Indie -> New Delhi
}

Pytania tego typu nie obsługują informacji zwrotnej ani ważenia ocen.

Numeryczne:

Odpowiedź w pytaniu numerycznym musi zaczynać się od znaku #. Pytania tego typu mogą zaiwerać margines błędu, który dopisujemy za odpowiedzią poprzedzając go dwukropkiem. Jeśli np. odpowiednia odpowiedź mieści się pomiędzy 1.5 a 2.5, zapiszemy odpowiedź jako {#2:0.5}. Jeśli nie zdefiniujesz marginesu błedu, system ustawi go na zero.

Kiedy powstał CzasNaE-Biznes?{#2000}

Jaka jest wartośc pliczby pi (do 3 miejsc po przecinku)? {#3.1415:0.0005}

Ewnetualnie odpowiedź na pytanie numeryczne może być zapisana jako zakres w postaci {#WartośćMinimalna..WartośćMaksymalna}.

Jaka jest wartośc pliczby pi (do 3 miejsc po przecinku)? {#3.141..3.142}

Interfejs moodle nie obsłguje numerycznych pytań wielokrotnego wyboru. Format GIFT jest tutaj pomocny. Aby uzyskać taki efekt, każdą odpowiedź należy poprzedzić znakiem równości (=). Możliwość ta przydaje się jeśli chcemy przypisać mniejszą wagę do odpowiedzi mieszczącej się w marginesie błędu niż do odpowiedzi poprawnej. Przykład:

Kiedy powstał CzasNaE-Biznes?{ {#
  =2000:0
  =%50%2000:1
}

W tym przypadku za odpowiedzi 1999 i 2001 zostanie przyznane 50% punktów.

Ponieważ interfejs Moodle nie obsługuje numerycznych pytań wielokrotnego wyboru, nie ma możliwości ich edycji. Musisz skasować pytanie i je ponownie zaimportować.

OPCJE

Poza podstawowymi formatami pytań, format ten zawiera szereg opcji dodatkowych: komentarze, nazwa pytania, informacja zwrotna, waga odpowiedzi.

Komentarze:

Komentarze nie są importowane do Moodle. Służą do przejrzystego zapisu pliku z pytaniami.

Wszystkie linie rozpoczynające się dwoma znakami backslah // (nie licząc tabulacji i spacji) zostaną pominięte.

   // Poniżej jest pytanie numeryczne
Ile jest dwa plus dwa? {#4}

Nazwa pytania:

Nazwa pytania musi znaleźć się przed pytaniem i należy poprzedzić i zakończyć ją podwójnym dwukropkiem ::.

::Pochodzenie pisam japońskiego::Pismo japońskie pochodzi z? {=Chin}

::Wigilia::Wigilię w Polsce obchodzi się {~24 ~25 =26} grudnia.

Jeśli nie zdefiniujesz nazwy pytania, nazwą stanie się samo pytanie.

Informacja zwrotna:

Do każdej odpowiedzi może być dodana informacja zwrotna przy pomocy znaku hash (#).

Jaka jest odpowiedź na to pytanie?{
   ~zła odpowiedź#informacja zwrotna do tej odpowiedzi
   ~kolejna zła odpowiedź#informacja zwrotna do tej odpowiedzi
   =poprawna odpowiedź#Doskonale!
}
   
CzasNaE-Biznes to?{
	=serwis www#Zgadza się. Jest to również e-zin!
	=e-zin#Zgadza się. Jest to również serwis www!
}
   
CzasNaE-Biznes to codzienna gazeta.{FALSE#Jest to serwis www}

W przypadku pytań wielokrotnego wyboru, informacja zwrotna wyświetlana jest tylko do odpowiedzi, którą wybrał student.

W przypadku krótkich odpowiedzi informacja zwrotna pojawia się wyłącznie w przypadku poprawnej odpowiedzi.

W przypadku pytań Prawda-Fałsz informacja zwrotna pojawia się wyłącznie po wybraniu błędnej odpowiedzi.

Waga odpowiedzi:

Ważenie odpowiedzi działa w przypadku pytań wielokrotnego wyboru i krótkich odpowiedzi. Waga procentowa odpowiedzi musi znaleźć się za tyldą lub znakiem równości w przypadku krótkiej odpowiedzi ale przed odpowiedzią. Wartość wagi zamieszczamy pomiędzy znakami procentu (np. %50%). Zaleca się dodanie komentarza.

trudne pytanie.{
	~zła odpowiedź 
	~%50%prawie dobra odpowiedź 
	=dobra odpowiedź
}
     
::Miasto Jezusa::Jezus pochodził z {
	~Jeruzalem#To było ważne miasto w jego życiu, ale odpowiedź jest błędna.
	~%25%Betlejem#Tutaj się urodził, ale wychowywał gdzie indziej.
	~%50%Galilea#Musisz być bardziej dokładny.
	=Nazaret#Tak!
}

::Miasto Jezusa::Jezus urodził się w {
	=Betlejem#Zgadza się.
	=%50%Betleiem#Dobrze, ale pisze się Betlejem.
}
 

Pierwsze dwa pytania to wielokrotne odpowiedzi, ostatnie pytanie to krótka odpowiedź (patrz na ~ i =)

UWAGA: Mimo iż możesz ustawić wagi, nie będą one widoczne i możliwe do edycji poprzez interfejs Moodle. W trakcie edycji masz do wyboru predefiniowane wagi. Jeśli wagi zdefiniowane w formacie GIFT nie będą zgodne z predefiniowanymi, Moodle zmieni je na predefiniowane i tak zostaną zapisane.

Wiele odpowiedzi poprawnych:

Opcji tej używamy, gdy w pytaniu wielokrotnego wyboru należy zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Aby uzyskać taki efekt, musimy wstawić wagi sumujące się do 100 (dokładnie) przy poprawnych odpowiedziach. Żadna odpowiedź nie może być odpowiedzią pełną (tj. poprzedzoną znakiem =).

CzasNaE-Biznes to?{
	~codzienna gazeta
	~książka 
	~%50%serwis www 
	~%50%e-zin
}
Aby pozbyć się problemu uzyskiwania maskymalnej punktacji za zaznaczenie wszystkich możliwych opcji, umieść ujemne wagi obok błędnych odpowiedzi.
CzasNaE-Biznes to?{
	~%-100%codzienna gazeta
	~%-100%książka 
	~%50%serwis www 
	~%50%e-zin
}

CzasNaE-Biznes to?{
	~%-50%codzienna gazeta
	~%-50%książka 
	~%50%serwis www 
	~%50%e-zin
}

W pierwszym przypadku każda niepoprawna odpowiedź da 0 punktów za pytanie. W drugim przypadku za niepoprawne odpowiedzi naliczane są punkty karne.

Znaki specjalne ~ = # { } :

Te symbole ~ = # { } są znakami funkcyjnymi GIFT i nie mogą być używane normalnie w pytaniu lub odpowiedzi. Aby jednak użyć ich w treści pytania lub odpowiedzi, należy przed każdym znakiem specjalnym postawić backslahs (\). Przykład:

Which answer equals 5? {
~ \= 2 + 2
= \= 2 + 3
~ \= 2 + 4 
}

::Znaki funkcyjne::
Które z poniższych znaków nie są znakami funkcyjnymi? {
~ \~   # \~ jest znakiem kontrolnym.
~ \=   # \= jest znakiem kontrolnym..
~ \#   # \# jest znakiem kontrolnym..
~ \{   # \{ jest znakiem kontrolnym..
~ \}   # \} jest znakiem kontrolnym..
= \   # Zgadza się! \ (backslash) nie jest znakiem kontrolnym. 
}

W trakcie importu backspashe są usuwane.

Inne opcje:

Pytania typu krótka odpowiedź mogą być wrażliwe na wielkość liter. Aby uzyskać taki rezultat, należy zmienić 0 na 1 w linii:
$question->usecase = 0; // Ignore case

W pliku mod/quiz/gift/format.php, gdzie znajdują się również edytowalne opcje

PODZIĘKOWANIA

Filtr ten powstał wspólnie z wieloma członkami społeczności Moodle. Zbudowano go na podstawie formatu "Brakujące słowo" napisanego przez Martina Dougiamasa i Thomasa Robba. Paul Tsuchido Shew napisał go w grudniu 2003 na podstawie sugestii społeczności. Nazwa jest skrótem od "General Import Format Technology" (Podstawowy Format Importu)

GIFT filter and documentation by Paul Tsuchido Shew http://ac.shew.jp. Last updated 27 Feb 2004. Translation to Polish Piotr Majewski http://cneb.pl. Last updated 19 Sep 2004.

Spis wszystkich plików pomocy

hampden county ma

laurelton pa sawmill

john connor fort myers fl

dale tanner indio ca

rob gustin boynton beach fl

somerville nj male rocky

david olson sales co

bay hill high school ohio

north carolina waste trader

chemical blender ohio

new york hospital report card

wedding cakes in dunedin fl

adopt baby florida

easy street restaurant toledo oh

nostalgia drag racing ca

sushi denton texas

cameron at wood crest tallahassee fl

taco bell co

homes for sale poconos pa

texas roadhouse nc

state warning point florida statute

nj trivia

fox hollow in riverdale ca

flooding in delaware county ny

wilmington treatment center wilmington north carolina

3937 park blvd pinellas park fl

montgomery county oh water service

houseboat texas lake

narcotics anonymous albany ny

ca dmv teen driver

new york democrats panic

devildriver clouds over california mp3

elizabeth nj police school resource

realestate pennsylvania

cash family utica new york

ca antivirus cheapest price download

sharky's restaurant latrobe pa

pa drivers licens

saint peter and paul sandusky ohio

el paso county colorado property search

new car mansfield oh

prague cafe morrision co

barry's barbells columbus ohio

divenity of ministry training california

hud homes in ohio

donald p williams long beach ca

jasper co ind civil war vets

rockdale texas 1897

shelley's jewelry hendersonville nc

mckenney school in marysville california

all county fuel oil new jersey

marion rosen colorado

rebman bowling alley lorain ohio

americorp crestview fl

texas railroad commission reports

ca health care reform bill

florence rini chiropractor costa mesa california

stone throw bistro sanford fl

pamela short new jersey robert

the rug store san antonio tx

don leinweber engineer ohio

pennsylvania state election results

leominster ma fireworks

allied metals co johnson city tn

tent camping near boone north carolina

airporter service kearnerville nc

leland wade jacksonville fl

polk county nc foreclosure

mini rate driving school in colorado

hobby store tyngsboro ma

american motors co danvers ma

pokrova hall parma ohio

neumann's hilltop nursery oh

einstein practice plan pa

westervelt new york

colorado raptor society

atv trailers for sale southern california

north carolina rules of appellate procedure

computers software florida

the summit school nyack ny

first lutheran church jamestown new york

pest control sayreville nj

deborah stahlsmith ma

campsites for sale california

mansfield ohio human resources

plant zone paraise ca 95969

man killed in boston ma

merchant liquors danvers ma

filomena sabino new bedford ma

dirt track in clermont county ohio

leo's automotive in colorado

dan heney douglas ma

newspaper in columbus ohio

mount rainier national pa

chemical plant burns in katy texas

foothills theatre new york

1031 amherst drive burbank ca

pennsylvania council of churches

church of the annunciation orlando fl

north carolina mls land listings

clearwater aquarium fl

jones of new york women suits

old threshers reunion denton nc

credit processing nw ohio

the mission in vacaville ca

nissley vineyards pennsylvania

california state prison lancaster california

recycling center in costa mesa california

house boats for in florida

coroc asbury park nj

dolphin retreat st augustine fl

bachman texas

pine grove cemetary templeton ma

jennifer hutchings cypress tx

north carolina laser eye surgeon

yorkshire insurance co ltd sweden

texas shaver

gas stations in conroe texas

drums ohio

harley davidson athens ohio

hotels in vail co colorado

california hourly wage laws

shows in bellefontaine oh

buzz latham new york

bahama ma ma

transmission plymouth voyager north carolina

venice villas venice dr venice fl

ira chudd ny

patricio munoz long beach ca

susan hua west springfield ma

ashville north carolina horse farms

fogelsville pa county

walmart richardson texas

industrial permit stormwater pennsylvania

jacksonville fl photographers meet up group

state guidelines culminating project pennsylvania

kaplin stewart meloff reiter stein nj

nigton tx

north carolina sports supplements

fun park in macedonia ohio

kohl's department stores wilkesboro nc

pennsylvania representatives senators

star drug pomona ca

housing rental in berea oh

johnson and johnson company new jersey

whitman hanson ma schools

st ann's catholic church north carolina

southern california swell forecast

store fixtures austin texas

luckys restaurant cleveland ohio

pictures of california gold rush

hydril co

cameron murray prisoner pennsylvania

new york staate map

saia motor freight ohio

houses for rent in streetsboro ohio

grant boundary map ventura county california

probate litigation in california

ohio bmv points for speeding

school closings ohio channel 2

perigrine falcon of pennsylvania

merritt's landscaping whiteville nc

tom fox conklin ny

elections in broome county new york

catepillar waco tx

new york acupuncture license office

nancy lavender azle tx

shasta county ca road conditions

house relastate in hillboro ohio

montgomery auction and ny

holmes county ohio treasurer

greeley colorado wade shoemaker

florida car registration cost going up

general jackson fayetteville north carolina

james emory hulett pvt co a

string and splinter high point nc

toyota dealer plant city fl

pennsylvania school of social work

appaloosa for sale new york

north carolina's economy

ma museums

read for literacy and toledo oh

dental office jobs in california

obama play new york 2009 broadway

pennsylvania name change

all star trophies awards medford ma

wholesale maternity clothes columbus oh

airlines aspen co

fire kills north carolina

full moon oyster bar clemmons nc

hamilton ny new year death

montecito coarsegold ca

pasadera custom homes monterey california

teaching positions in philadelphia pa

high risk obgyn doctors charlotte nc

raleigh nc nurse aide training

florida health insurance gov

restuarants in livermore ca

zipcode dayton ohio

delicuentes mas buscados en mexico